• 621
  0

  Sanayimizin temel gereksinimlerini karşılamak üzere ülkemizin doğal kaynaklarına ilişkin Milli Maden Strateji Belgesi oluşturulacaktır. Bu kapsamda; Kamu madencilik kuruluşları yeniden yapılandırılacaktır. MTA araştırma, geliştirme ve bilimsel çalışmalara yön veren enstitü haline dönüştürülecektir. MİGEM Maden yatırımcısına rehberlik edecek ve madencinin diğer kurumlar nezdindeki bürokratik işlerini kolaylaştıran, ülkemiz maden rezervlerinin etkin ve verimli kullanılmasına öncülük eden bir ...
 • İyi Parti Programı - Kurumlar - Enerji
  761
  0

  Ülkemiz, bulunduğu coğrafya itibariyle, temelinde enerji politikalarının olduğu karmaşık sorunlarla iç içe bir bölgede bulunmaktadır. Bu sorunlar “enerji politikalarının”, ulusal güvenlik politikaları ile ekonomik ve sosyal politikalar kadar önemli bir pozisyonda değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Enerji piyasamız açısından temel önceliğimiz, enerji arz güvenliğinin temini ve dışa bağımlılığımızın en aza indirilmesidir. Bu çerçevede, Yerli ve yenilenebilir kaynaklara ...
 • İyi Parti Programı - Ulaştırma
  659
  0

  Ülkemizin önemli ticaret merkezleri arasındaki stratejik bağlantı noktası konumundan azami ekonomik faydayı sağlamak hedefimizdir. Bu amaçla Partimiz, merkezinde bulunduğumuz coğrafyaya yönelik hızlı ve güvenli ulaşım koridorları oluşturmaya önem verecektir. Bu ulaşım koridorlarındaki altyapı eksikliklerini gidermek, sınır ötesi bağlantıları için ilgili ülkelerle koordinasyon ve iş birliğini sağlamak, fayda ve finans dengeleri gözetilmiş yeni projeler geliştirmek de ...
 • iyi-parti-progam-saglik
  741
  0

  Partimiz, “önce insan sağlığı” ilkesinden hareketle koruyucu hekimlik hizmetlerine ağırlık verecek, çevre ve halk sağlığıyla ilgili her türlü tedbiri içeren koruyucu bir sağlık eylem planı hazırlayacaktır. Tedavi edici sağlık hizmetlerinde ise, güçlendirilmiş aile hekimliği, birinci basamak sağlık kuruluşlarından başlatılarak üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına kadar, geliştirilecek bir model çerçevesinde, hasta takip sisteminin tesisi, modern bilim ve ...
 • İyi Parti Programı - Kurumlar - Turizm
  631
  0

  Ülkemiz, doğal çeşitliliği, tarihi, kültürel değerleri ve iklim özellikleri bakımından eşsiz bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin etkin bir biçimde kullanılmasına yönelik turizm politikaları oluşturmak, partimizin önceliklerindendir. Turizm potansiyelini sürdürülebilir kılmak, çevrenin, doğal dengenin, tarihi ve kültürel varlıkların özenle korunmasına bağlıdır. Tüm bu kriterler gözetilerek, turizm sektörünü en iyi şekilde değerlendirecek tedbirler alınacaktır. Sektördeki potansiyeli ve ...
 • ÇALIŞMA HAYATI ve SENDİKA
  955
  0

  Çalışma Hakkı, Anayasa’da tanımlanmış bir hak olup, sendika üyeliği de buna bağlı olarak, 21. yüzyılda çağdaş, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti için vazgeçilmez haklardan biridir. Bu temel yaklaşımla; Çalışanların sendikalara üye olmalarının önündeki engeller kaldırılacaktır. Sendikalar savundukları çalışma gruplarının menfaatlerini gerçek anlamda temsil edecek şekilde yapılandırılacaktır. Bu kapsamda, tüm çalışanların diledikleri sendikaya üye ...
 • İYİ PARTİ – KIRSAL KALKINMA – ORMAN
  3285
  0

  Ülkemize ve tüm insanlığa sağladığı maddi ve fonksiyonel faydaları nedeniyle, ormanların korunması, iyileştirilip geliştirilmesi ve varlıklarının sonsuza kadar sürdürülmeleri temel yaklaşımından hareketle, ormanlarımızı biyolojik ve teknik özellikleriyle ekolojik denge içerisinde sürdürülebilir bir orman yönetim anlayışıyla ele almak, maden, enerji, ulaşım ve su izinleri başta olmak üzere, ormanlar ve eko sistemin üzerinde telafisi imkansız tahribatlar yaratan ...
 • İyi Parti Programı - Kırsal Kalkınma – Hayvancılık
  753
  0

  Ülke ekonomisine önemli katkıları olan başta büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı, ipek böcekçiliği, arıcılık ve balıkçılık desteklenecektir. Tüm çiftçilerin hayvancılık ile ilgili teşvik edilmesi için hayvan başına özel teşvik kapsamları oluşturulacaktır. Tarımla uğraşan çiftçinin minimum seviyede hayvancılık ile de uğraşması teşvik edilecektir. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın sürekli eğitim ile bilinçlendirilmesi sağlanacaktır. Tarımda olduğu gibi hayvancılıkta ...
 • İyi Parti Programı - Kırsal Kalkınma - Tarım
  1408
  0

  Ülkemiz gerek coğrafi gerekse iklim göstergeleri yönünden çok çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilmesine uygun bir konumdadır. Ancak ülkemizdeki üretim tekniklerinin geriliği, tohum, gübre, ilaç gibi sanayi ürünlerinin tekelleşmesi sonucu fiyatlarının yükselmesi ve uygulanan ekonomi politikalarının yanlışlığı nedeniyle tarım konusunda özellikle son on yılda ülkemiz önemli ölçüde geride kalmış ve dışa bağımlı hale gelmiştir. Mülkiyet ihtilafı, tarımsal ...
 • İyi Parti Programı Dış Politika - Orta Doğu
  835
  0

  Ortadoğu’da istikrar, ekonomik refah ve iş birliği ancak bölge gerçeklerinden hareket eden bir demokratik anlayış ve zamana yayılan bir sürecin gelişmesi ile sağlanabilir. İstikrarsızlığın sürmesi bölge ülkelerinin ve halklarının dünya ile entegrasyonunu zorlaştırmaktadır. Kendi topraklarına, halklarına ve milli kaynaklarına hâkim olamayan devletlerin kontrol edemedikleri bu bölgeler terör örgütlerine güvenli sığınak haline gelmektedir. Bu saptamalar ışığında ...